Thu thập dữ liệu

July 20, 2018

Nguyên tắc xây dựng bảng hỏi

NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BẢNG HỎI   Đối với cả 2 phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bảng hỏi và phiếu khảo sát đều là những công cụ thu thập thông tin […]
July 13, 2018

Thu thập dữ liệu sơ cấp bằng phương pháp quan sát

THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT   1. Định nghĩa Quan sát là phương pháp tri giác có mục đích, có kế hoạch một sự kiện, hiện tượng, quá trình […]

Em có muốn trở thành một phần của YRC?

X
//]]>